Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
Bartle Laverman
tekening door Ger Siks

Bartle Laverman

Op romte

op bergen bin ik hiel gau
útsjoen:
ast'útsicht wolst,
poeh wat in swit en hymjen,
matst nei it heechste
en dêr
bist wer te heech om wat te sjen

ik wol graach witte
fan myn wei
sa fan: ik gean nei L.
en sjoch, dêr leit it,
of: it is noch net te sjen
fan it fier fuort

my krijt men dêrom
ek net yn in bosk

mar op romte
is te wêzen!

vorige
volgende

 

Schrijf ons