Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
Bartle Laverman
tekening door Ger Siks

Bartle Laverman

s.t.

sit ik yn 'e goeije trein
en ha' k de fyts op slot
beurs wol yn 'e bûse
it gas ûtdraait niiskrekt
hoe hiet ik ek al wer
en mat ik hjir wol wêze
bin' dit wol rigels foar in fers

mat dizze foet no foar dy oare
en is it wier wat ik dêr sjoch
of is it dat
hoefolle mat ik slokke
om hjir wei te kinnen
it briefke net ferlies
wêr' t alles opskreaun stiet
mar as ik my fersin

mysels ferjitte koe

vorige
volgende

 

Schrijf ons