Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 

Els Perdok-van Bon

Fúetlasken

Fúetlasken here by minsk en dier evenas asem en hetsslach.
  Jà here by ien, elke stap dy min docht fanoof de aiste eeuwnsekere stappen as lytj ben, tat oon it laste fan iens dagen en neut sil de iene gelyk wazze oon de eeuwre.
  Is min bliid af ferheugd, hò lichtfúetich gaie se, hò fluchtig wezze se dalleid.
  Maar hò meusum en slypjend is iens gong yn tiiden fan fertriet en mismúedegens.
  As ik fúetspeuren yn de snie sjai, kin ik net nooiliete tò tinken...fan wa binne se...wer gaie se hanne?
  It livven fan minsk en dier hier op ieze is der mooi ferbeeuwn. Wat hewwe se tò sezen ?
  En hòfole seurten binne der net...lichtfúetige stappen op wooi nooi it gúeje...it bliide.
  Eeuwre op wooi nooi it sjochte af slimmer nach nooi it misdadige.
  Welke macht bestjúerd se tach? Ach, kúene se yn 't laste gefal wierheeuwden wezze.
  Jaive lytje bennefotten, dà reeuwndwarrelje nach sonder bestimming, eeuwnwytend fan in gúejen af in sjochten kúers.
  Dan binne der fúetlasken, dà ynienen oofbritsen wezze. As se twa tâlen eerder af latter fan hús oof gien wiene, dan wie dat eeuwngelok net gebôrsd.
  Bestie der tòfaal af is ôles feurbestimd?
  Fúetlasken dà troch siekte lamslooin wezzen...feur altyd.
  Twa pair fúetlasken, dà ineeuwr tjinkomme en mooi 'neeuwr fierder gaie...in heel livven lang.
  Húnderden, dieuwzenden speuren op 'e straun, yn it dúnsaun op it drúchfalen wed, fan minsken, fieuwlen, kniinen, teure, rúpen...ôlegerre livvene schepsels, elk mooi in ooinen kúers hier op ieze. Werhanne tach?
  De wiizders fan de klak...it binne de fúetlasken fan de tiid.
  Dit wie maar in greep út de gotte ferscheidenheid fan fúetlasken.
  It is krekt as mooi ús schaduf...neut sille wy der sonder wazze.
  Allene siekte en deud binne by machte, se ús tò omtnimmen.

vorige
volgende

 

Schrijf ons