Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
Jacobus Q. Smink
olieverfschilderij door Trudy Kramer

Jacobus Q. Smink

Minsk sit op slot

Mei de earms oerinoar
Sa kin minsk moai sitte
Sels de skonken op slot

Gjin stapke op 'e kuierdyk
Sil minsk noch dwaan
Ofsletten is in lips teken

vorige
volgende

 

Schrijf ons