Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
Piter Boersma
tekening door Ger Siks

Piter Boersma

Ritueel VII
Oerjefte

se ropt my en dan krûp ik by
har mei de piama oan lis ik
op 'e side mei de rêch nei
har ta en hâld de skonken rjocht
se krûpt my oan se slacht de earms
om my hinne en leit in skonk
oer mines ûnbeweechlik lis
ik te wachtsjen op wat se docht

volgende

 

Schrijf ons