Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
Piter Boersma
tekening door Ger Siks

Piter Boersma

De grutte rivieren

Isel, Ryn, Waal en Maas, fan boppen nei
ûnderen, swarte kronkels oer de griene
kaart fan Nederlân. En op in plaat stiene
kij, de koppen del, ûnder wylgen, mei

de poaten yn it wetter. Mar de dei
kaam dat ik se yn 't echt sjen koe, wy wiene
ûnderweis nei it suden ta. De iene
nei de oare blinkende wetterwei

ferskynde ûnder ús yn dizich ljocht,
griisgriene uterwaarden. No ek ride
oer hege diken, nei skippen sjen, witte

dat dit in dream is, troch it libben brocht,
fan in haad ôf nei de stream sjen, opride
nei in pont en jin dêr oersette litte.

vorige
volgende

 

Schrijf ons