Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
Tsead Bruinja
tekening door Ger Siks

Tsead Bruinja

Sitaat 1

hân do dochst te min
dat wit it fjoer dat wachtet
dat wit it wurk dat leit
hân

de kerrel sân ûnder de simmerfoet
de snieflok yn 'e bernehân
it droege hert yn it bange minskeliif
it tydlike yn it tydlike
dêr't ik fan miende dat it
frege om in minskehân

hân do nimst my net serieus
en alles dochst heal
útsein sear dan bist as koraal
dan stekst as stien

hân wêrom stiet net dy oar
har namme op dyn rêch
en wol myn ferhaal yn dyn búk

vorige
volgende

 

Schrijf ons