Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trinus Riemersma
tekening door Ger Siks

Trinus Riemersma

Fragmint

(út: 'Nei de klap')

Op in moarntyd wurd ik wekker fan roppen en razen. Ik sjit oerein en doch de skuon oan. Ik ha my fêst fersliept, de oaren binne der al ôf. As ik by de trep del gon, merk ik dat it folle ljochter is as oars. Ik kom bûten en slach daliks de hân foar de êgen. It is blinkend ljocht oeral. De sinne skynt! De sinne! It is sân jier lyn dat ik de sinne foar 't lêst sjoen ha. No wurd ik de oaren gewaar, Claus,Ineke, Jochen, Lize en Ilse. Se rinne yn in optocht om it hûs en de skuorre hinne en laitsje en roppe. Hanny stiet dom om har hinne te sjen, as moat se har yn 't sin bringe wat dit no ek al wer wie 'De sinne!' ropt Ilse. En ik rop werom: 'De sinne!'.
  Mar de trije Frânske bern binne yn 'e skuorre krûpt, se binne bang. Se witte tink net mear dat foarhinne de sinne wittefaak skynde, it is nij foar har. Of ha se dochs dat felle ljocht fan sân jier lyn yn 't ûnthâld en binne se dêrom sa bang? Ik gon nei har ta en praat in pear wurden tsjin har. Mar myn Frânsk is net sa bêst. Se sille aanst wol bûten komme as se merke dat wy net bang fan 'e sinne binne.
  'No komt it wer goed!' seit Claus. Hy is ek tige optein. Hy hellet Ineke nei him ta en jout har in tút. 'Verdammt noch mal!' ropt er. Wy sjugge dat in walm fan 'e heuvels slacht, de sinne bakt de grûn droech. No sil alles wer groeie wolle! No is der aansent wer iten yn oerfloed. Ik wurd hast oerstjoer. 'Wy sille iten sykje!' rop ik. Claus knikt. Wy stekke mei ús fiven ôf, Ilse, Hanny, Jochen, Lize en ik. De Frânske bern litte wy gewurde, dy binne fierste bang.
  Wy nimme pûden mei en gonne de heuvels yn. Ilse hat in bêst sin, se sjongt. It heart moai, ik wurd der hast raar fan. It is lang lyn dat ik sa sjongen heard ha. As de soldaten songen, waard ik bang, want dat betsjutte meastal net folle goeds. En de Dútsers songen healwize lieten dêr 't neat oan wie. Mar sa 't Ilse sjongt, dat is moai. Sa song ús mem ek. Ik moat ek wol sjonge kinne, ik ha op 't lêst op skoalle west, mar ik wit neat, of ik wol it net mear witte. It is sa lang lyn dat it sa'n fleurige dei wie, en no kin ik it hast net oan.

vorige
volgende

 

Schrijf ons